ZMIANA STRUKTURY

Zmiany tej struk­tury są zwykle bardzo trudne, gdyż jest ona z natury rzeczy względnie stabilna. Szczególnie trudne i długotrwałe jest opracowanie warunków rezonansu dla dużego środowiska. Zagad­nienia te są przedmiotem badań psychologii społecz­nej, a w przypadku tłumu — psychologii tłumu. Oczy­wiście podejście cybernetyczne umożliwia budowanie odpowiednich algorytmów, których rozwiązywanie moż­na by powierzyć maszynom matematycznym. Zapro­jektowanie, zbudowanie i przygotowanie tego systemu do pracy wymaga przeprowadzenia niezmiernie żmud­nej analizy wewnętrznej struktury informacyjnej oraz opracowania niezbędnej aparatury logiczno-matema- tycznej, m. in. w oparciu o rachunek prawdopodobień­stwa.

Nie każdy, kto tworzy bloga wytrwale dąży w prowadzeniu go. Otóż nie jestem jedną z takich osób. Imię Mirosław symbolizuję energicznego mężczyznę. Taki otóż jestem, mój blog również. Znajdziesz tu wiele cennych informacji, które pomogą Ci w dążeniu do poznania tajnik techniki!