DEFINICJA PROPAGANDY

Rozpatrzmy teraz definicję propagandy, aby z kolei wyszukać występujące w niej cybernetyczne aspekty informacji. Michał Szulczewski tak definiuje propagandę: „Pro­paganda to celowe, perswazyjne, motywowane poli­tycznie oddziaływanie na zbiorowość, zmierzające przez kształtowanie ludzkich postaw do wywoływania pożą­danych zachowańPrzez perswazyjność rozumiemy oczywiście przeko­nywanie, tzn. zabieganie o akceptację naszych argu­mentów, uwagę i przychylność dla przedkładanych pod rozwagę idei, spraw itd. W definicji tej występuje poję­cie oddziaływanie, a więc wpływanie na zmianę „sta­nu”, czyli chodzi o proces informacyjny. Mamy zatem pierwszy związek z problematyką cybernetyczno-infor- macyjną. Oddziaływanie to skierowane jest na zbioro­wość, czyli pewien zbiór jednostek — układ społeczny— zbiór uporządkowany wg jakiejś struktury społecznej. A zatem można go traktować jako pewien system.

Nie każdy, kto tworzy bloga wytrwale dąży w prowadzeniu go. Otóż nie jestem jedną z takich osób. Imię Mirosław symbolizuję energicznego mężczyznę. Taki otóż jestem, mój blog również. Znajdziesz tu wiele cennych informacji, które pomogą Ci w dążeniu do poznania tajnik techniki!