CHARAKTER PROGRAMU

Oczywiście jest to program o   nieco innym charakterze niż wprowadzany do ele­ktronicznych maszyn cyfrowych, mianowicie jest to program mający na celu uruchamianie przyszłego dzia­łania heurystycznego, tzn. umożliwiającego nie tylko systematyczne poszukiwanie określonego rozwiązania, ale też stosowanie pewnych chwytów pozwalających skrócić procedurę poszukiwań, dokonywać myślowych przeskoków itp. Nie chodzi więc o to, aby człowiek na­uczony wykonywał w przyszłości kolejne czynności umysłowe według pewnego sztywnego algorytmu, tzn. aby kolejno i systematycznie, krok za krokiem, punkt po punkcie penetrował obszar interesujących go pro­blemów aż do momentu, kiedy natrafi na właściwe roz­wiązanie, gdyż byłaby to praca mechaniczna (robią to za nas maszyny), lecz aby umiał w miarę możliwości od razu trafiać w sedno, by mógł ograniczać obszar roz­wiązań dopuszczalnych do takiego, w którym występu­je wysokie prawdopodobieństwo znalezienia rozwiąza­nia najkorzystniejszego, aby omijał zakresy, w których rozwiązanie nie może się znajdować.

Nie każdy, kto tworzy bloga wytrwale dąży w prowadzeniu go. Otóż nie jestem jedną z takich osób. Imię Mirosław symbolizuję energicznego mężczyznę. Taki otóż jestem, mój blog również. Znajdziesz tu wiele cennych informacji, które pomogą Ci w dążeniu do poznania tajnik techniki!